System Środków Dyscyplinujących


Część to pożyteczny komentarz odnośnie do postępowania dowodowego (komentarz do części szczególnej KPK) tj.: postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem I instancji, postępowania odwoławczego. Każdy rozdział w części I i II zakończony został przeglądem orzecznictwa, który obejmuje złączenie tez orzeczeń w najwyższym stopniu znamienitych dla danego zagadnienia. Część III to wzorów pism procesowych powiązane z postępowaniem dowodowym (m.in. wniosek o powołanie biegłego, wniosek o eksperyment procesowy, zażalenie na kontrolę rozmów, wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, pisemna odpowiedź na akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia, wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw oraz apelacja). Prezentowana praca: radcom prawnym i adwokatom z racji praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych dodatkowo pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym, aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem, aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do poprawnego realizowania zawodu, będzie przydatna również sędziom, prokuratorom także referendarzom sądowym, zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień. W publikacji z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat -. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia także zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podwyższenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, w jaki sposób i przemiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu także inkwizycyjności postępowania karnego, a także przemiany odnoszące się do procesu karnego, wynikające z dokonanych wewnątrz ostatniego roku wielu nowelizacji innych aktów prawnych, w tym ustaw Kodeks karny, Prawo o ustroju trybunałów powszechnych, Prawo o prokuraturze i innych. Oprócz szczegółowej analizy najważniejszych instytucji karnoprocesowych dodatkowo toku procesu karnego artykuł zawiera:- wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym,- krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście,- spis przydatnej literatury z aspektu postępowania karnego.Artykuł z postępowania karnego jest przeznaczona na rzecz żaków prawa, aplikantów zawodów prawniczych także osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być pożyteczna również na rzecz praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, mecenasów i radców prawnych chcących zaanektować swoją wiedzę na temat aktualnego (po zmianach z lat -) modelu procesu karnego.