Przedawnienie Prawie Karnym


Nowoczesne opracowanie analizuje nie tylko bieżące przemiany w zakresie funkcjonowania policji, lecz także ukazuje nowe kierunki jej działalności wynikające ze przemian we współczesnym świecie. Hołyst Brunon dokonuje przeglądu systemów organizacji i funkcjonowania policji w więcej niż stu państwach. Dużo uwagi poświęca międzynarodowej współpracy policji. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy pojawiające się w pracy policji, dodatkowo najważniejsze akty prawne dotyczące jej funkcjonowania w Unii Europejskiej. Artykuł to kompleksowe opracowanie problematyki procesowych i kryminalistycznych związanych z dokonywaniem oględzin. W pracy dokładnie omówiono zadania związanie z:- dokonywaniem oględzin miejsca, osoby, rzeczy i zwłoką,- utrwalaniem przebiegu oględzin,- udziałem stron procesowych i innych uczestników postępowania karnego w oględzinach. Analiza oględzin oparta została na unormowaniach prawnych, wypowiedziach doktryny, orzecznictwie i badaniach aktowych. Opracowanie przeznaczone na rzecz praktyków prawa: prokuratorów, sędziów, adwokatów. Zaintryguje tak jak teoretyków prawa oraz studentów działów prawa i administracji. Artykuł adresowany dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, a podobnie aplikantów prawniczych. Kiążka stanowi uzupełnienie wykładu zawartego w dwóch artykułach akademickich pod redakcją naukową Zofii Świdy: Postępowanie karne. Część ogólna dodatkowo Postępowanie karne. Część szczególna.Na indywidualne części opracowania składają się:- omówienie ogólnej problematyki danego działu/rozdziału kodeksu postępowania karnego;- kazusy z postępowania karnego, pozwalające rozwijać umiejętność analizy określonych zdarzeń i przyporządkowywania ich do właściwej normy karnoprocesowej;- diagramy i tabele, za pomocą jakich zilustrowano najważniejsze problemy omawianych zagadnień;- wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i trybunałów powszechnych, reprezentatywne na rzecz poruszanych kwestii;- przykładowe pytania testowe.