Utwory Współautorskie Przedmiotem Artykułu Jest Wszechstronne

art

Dodany: 2020-03-13 Kategoria: Prawo pokrewne

Utwory współautorskie. Przedmiotem artykułu jest wszechstronne wyrażenie omowne sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych również w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), w jaki sposób i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe dodatkowo znaki towarowe), w tym tak jak nabywanie know how. W ramach artykułu zostaną przedstawione także reguły nabywania praw do tzw. twórczości pracowniczej także na podstawie umów przenoszących prawa, a zarówno zasady zawierania umów licencyjnych. Szkolenie internetowe jest przeznaczone na rzecz osób, jakie w swojej działalności zawodowej odpowiadają ustawa o organizacjach zbiorowego zarządzania za zabezpieczenie należytego zdobycia praw własności intelektualnej i administrowanie tymi prawami, jakże tak jak prawników świadczących pomoc prawna w tym obszarze. Szkolenie internetowe będzie miało natura uniwersalny, stąd też mogą wziąć w poprzednio udział osoby z rozlicznych branż (naukowej, kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, programistycznej również firm, których przedmiot aktywności związany jest z korzystaniem z praw własności intelektualnej. Szkolenie internetowe będzie oparte na najnowszym orzecznictwie sądowym i aktualnej praktyce. Uczestnik artykułu uzyska praktyczną wiedzę w zakresie: należytego stosowania przepisów dotyczących nabywania praw i zawierania umów, identyfikacji istotnych problemów dodatkowo ich rozwiązywania, prawnej kwalifikacji poszczególnych dóbr podlegających nabyciu i kontraktowaniu, konstruowania umów dotyczących nabywania praw własności intelektualnej. Jak chroniona jest własność intelektualna? Rodzaje dóbr niematerialnych i ich prawidłowa kwalifikacja: prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, know-how, włości osobiste, bazy danych. Krzyżowanie się zakresów ochrony. Nabywanie praw do utworów w prawie autorskim. Co jest, a co nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego to znaczy sugestia podlega ochronie? Twórca podmiot praw autorskich. Utwory współautorskie. Charakter, moment i granice nabycia praw poprzez pracodawcę przy utworach pracowniczych. Pracownicze utwory naukowe prawo do pierwszej publikacji książkowej utworu naukowego a prawo wykorzystywania z materiału naukowego. Status prac dyplomowych i doktoranckich. Nabywanie praw do utworu audiowizualnego przez producenta w odniesieniu do wkładów twórczych również utworów włączonych. Uprawnienia producentów fonogramów i wideogramów. Artystyczne wykonanie i uprawnienia artysty wykonawcy. Umowy w prawie autorskim. Rodzaje dyspozycji prawami autorskimi umowy przenoszące prawa a umowy licencyjne. Zasady konstruowania umów autorskoprawnych: odmiana umów, pola eksploatacji utworu i problem ich wyznaczania, wyznaczanie sposobu i obszaru wykorzystywania z utworu, typy wynagrodzenia dla twórcy, dostarczenie i przyjęcie utworu, wady dzieła, przeważnie stosowane klauzule umowne w praktyce, prawa zależne. Specyfika umów autorskoprawnych związana z wybranymi kategoriami utworów: programy komputerowe, utwory audiowizualne, utwory współautorskie. Klauzule autorskoprawne w umowach o pracę. Nabywanie praw do wynalazków/wzorów pracowniczych w prawie własności przemysłowej. Rodzaje i specyfika praw wyłącznych w prawie własności przemysłowej patent, prawo ochronne na zależność użytkowy, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Podmiot uzasadniony do uzyskania prawa wyłącznego. Zasady nabywania prawa wyłącznego. Moment powstania prawa. Współtwórczość i wspólność praw. Umowy w prawie własności przemysłowej. Rodzaje umów w prawie własności przemysłowej umowy licencyjne i umowy przenoszące. Zasady konstruowania umów w prawie własności przemysłowej (istotne postanowienia umowne). Dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego poprzez twórcę organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ustawa przy pomocy przedsiębiorcy, a sprawa przysługiwania praw. Ochrona i obrót know-how. Jak chronimy i kontraktujemy? Zasady konstruowania umów na know-how. Zabezpieczenie poufności informacji. Odpowiedzialność za ujawnienie know-how.