Właściciel A Zarządca Budynku W Artykule Inwestycje

art

Dodany: 2019-11-07 Kategoria: Prawo budowlane

Właściciel a zarządca budynku. W artykule Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane :- pojęcie inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono dokładnie tematykę procesu inwestycyjnego. Pozycja bibliograficzna w sposób kompleksowy i wyczerpujący wyjaśnia zadania i problemy, jakie stają także przed inwestorami, jak i wykonawcami rozpoczynającymi sprawa sądowa budowlany. W poradniku zostały również uwzględnione przemiany wynikające z reformy samorządu terytorialnego, z nowelizacji Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Kodeksu cywilnego. Ponadto, zamieszczono nowe, wynikające z warunki techniczne odległość budynku od granicy działki tych zmian, wzory decyzji i pozwoleń budowlanych. Wszystko to sprawia, że poradnik jest nieocenioną pomocą prawną. Adresaci: potencjalni inwestorzy budowlani, wykonawcy inwestycji budowlanych, pracownicy państwowego dozoru inwestorskiego, studenci Wydziałów Prawa, Administracji, Budownictwa Lądowego, Wodnego, Architektury, wyższych szkół ekonomicznych, biznesu, pracownicy firm consultingowych, banków, developerzy. Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim wziąć w rachubę obecny wcięcie nieruchomości, jakkolwiek podobnie zaczerpnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości warunki techniczne budynków i ich usytuowanie (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W publikacji internetowej pdf omówiono m.in.:- obszar informacji o nieruchomości wynikający z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru zabytków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,- formę, treść, termin dodatkowo skutki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,- oddziaływanie na status nieruchomości decyzji administracyjnych, takich w jaki sposób werdykt o warunkach zabudowy, orzeczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę,- dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, : transkrypcja z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu zdobycia spadku,- uprawnienie do czynności połączonych z obrotem nieruchomościami,- warunki zasiedzenia w dobrej także w złej wierze,- ograniczenia w prawie własności nieruchomości wynikające z zawartych umów, artykułów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów,- zadania powiązane z użytkowaniem wieczystym, w tym m.in. piruet nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, opłata, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,- prawa obciążające nieruchomość, między innymi najem, dzierżawę, prawo pierwokupu, służebności, hipotekę,- zasady sprzedaży nieruchomości w trakcie budowy (umowę deweloperską). Omówieniu zagadnień towarzyszą użyteczne przykłady także orzecznictwo sądowe. Publikacja pdf przeznaczona na rzecz posiadaczy nieruchomości, a również osób planujących ich zakup – również osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.