Ppk 2020 Jednostki Sektora Finansów

art

Dodany: 2020-02-21 Kategoria: PPK

PPK 2020 jednostki sektora finansów publicznych obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako dokonanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie powinno się podjąć, tak aby sporządzić się również z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora finansów publicznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki ciążą na osobach odpowiedzianych za wdrożenie PPK w oddziałach publicznych. W sposób gruntowny przedstawione zostaną przepisy wynikające z ustawy o prowadzenie i zarządzanie PPK. Artykuł dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za wdrażanie PPK w placówkach sektora finansów publicznych, kierownikom jednostek, pracownikom działów kadr i płac oraz pracownikom działów księgowości w instytucjach publicznych. Wstęp fundamentalne założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych: co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy, podmiot zatrudniający – jednostki sektora finansów publicznych, zbiór danych podmiotów sektora finansów publicznych według ustawy o PPK również ustawy o finansach publicznych, osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o od kiedy pracownicze programy kapitałowe PPK, wstąpienie w życie ustawy o PPK a stosowanie jej artykułów poprzez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych, wysokość i struktura składek dodatkowo zachęt fiskalnych w zakresie PPK. Obowiązki informacyjne względem pracowników: obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców, wysokość i szyk składek także zachęt fiskalnych w toku PPK. Umowy w PPK: modele umów w PPK – umowa o zarządzanie, umowa o prowadzenie, umowa o zarządzanie PPK także termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych, z kim podmiot zatrudniający obejmuje umowę o zarządzanie PPK, wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK przez jednostkę sektora finansów publicznych, umowa o prowadzenie PPK również termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych, sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK w tym do podmiotów sektora finansów publicznych. Wpłaty do PPK finansowane poprzez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK: wpłata podstawowa i dodatkowa, wpłata finansowana poprzez podmiot zatrudniający, wpłata finansowana poprzez uczestnika PPK, wpłata w obniżonej wysokości, wpłata dodatkowa finansowana poprzez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych, wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK. Wpłata powitalna i dopłaty roczne: finansowe zachęty ze strony państwa na rzecz uczestników PPK, wpłata powitalna, dopłaty roczne. Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu: wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK, wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia, wypłata w formie świadczenia małżeńskiego, wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia, wypłata w razie poważnego zachorowania, wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania innymi słowy budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu), ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny, wypłata transferowa, dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci, podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, zapobieżenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK.