Nowe Karne Prawo


Diagramów plus komentarze autorskie. Najnowsza lektura uznanych dydaktyków, specjalistów w zakresie procedury karnej (Krzysztofa Nowickiego, Michała Rusinka, Marcina Warchoła) Proces oddany w diagramach to zbiór z okładem graficznych opracowań najtrudniejszych zagadnień postępowania karnego. Przedstawienie skomplikowanej materii przy pomocy diagramu znacznie uprzystępnia i przyspiesza sprawa sądowa uczenia toteż książkę wyjątkowo poleca się studentom prawa również aplikantom. Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem artykułu jest reprezentacja wzajemnych interakcji wśród postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwyczajnie uciążliwe nie tylko z uwagi na wieloaspektowy natura omawianej materii, niemniej jednak wyjątkowo wskutek na jakże lapidarny rozmiar niniejszego opracowania. Komplikacje wynikają z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, analizując problemy postępowania karnego, wypada dodatkowo wziąć w rachubę szereg istotnych instytucji karnomaterialnych, ponieważ przedmiotem postępowania karnego jest właśnie realizacja przepisów prawa karnego materialnego. Po drugie procedura karne sensu largissimo występuje w wielu rodzajach i odmianach, a zatem postępowania karne szczególne (tryby szczególne) cechuje z góry założona poprzez ustawodawcę odmienność, od postępowania zwyczajnego (zwykłego, modelowego, normalnego, zasadniczego). Tym samym rozpatrywania o dużym stopniu ogólności spowodują wypaczenie i rozmycie różnic między różnymi rodzajami postępowań karnych, a z kolei szczegółowa rozkład każdego z tych postępowań z całą pewnością zaburzy tok wywodu. Niniejsze opracowanie, stanowi finalny pokłosie realizacji kierowanego przeze mnie grantu naukowego pt; Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych (numer projektu: K/DSC/). Wskazany projekt badawczy został przyznany poprzez Dziekana WPiA na Uniwersytecie Jagiellońskim, a sfinansowano go ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Młodzi Naukowcy. Pierwotnym celem badań miały być objęte czwórka wzajemnie przenikające się obszary zagadnień, tj.: ogół problemów tożsamości czynu, problem podwójnej karalności, profil samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego także oddziaływanie rozstrzygnięć wydanych w procesie karnym na postępowania represyjne (wykroczeniowe, karnoskarbowe, wobec nieletnich, dyscyplinarne, lustracyjne, przed Trybunałem Stanu czy przed sejmową komisją śledczą). W początkowej formule jako zwierzchnik grantu przygotowałem obszerną kwerendę badawczą obejmującą wykaz piśmiennictwa oraz orzecznictwa SN, TK oraz judykatów sądów apelacyjnych z zakresu objętego przedmiotem, tak ażeby sporządzić dodatkowo metoda ankietowe wśród osób na co dzień stosujących przepisy. Mając na względzie uchwalenie Wielkiej Nowelizacji KPK z września (Dziennik Ustaw poz. ), a podobnie zmieniony stan prawny w wyniku ustawę z lutego o zmianie ustawy Kodeks poddany dodatkowo niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z poz. ), jaka weszła w życie lipca zdecydowano się w pracy uwzględnić szereg rozwiązań prawnych jakie w badanych obszarach wprowadziła wskazana ustawa.