Zasoby Nieruchomości Publicznych

art

Dodany: 2020-05-08 Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Zasoby nieruchomości publicznych o gospodarce nieruchomościami. Artykuł www obejmuje planowane zmiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania poprzez władze gminy właścicieli, których nieruchomości zostały podłączone do tych samych urządzeń infrastruktury technicznej albo którym stworzono warunki do używania z wybudowanej drogi niezależnie od fakt, czy procedura w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej zostało wszczęte przed dniem 22.8.2017 r. innymi słowy też nie. Strona www kierowana jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a podobnie pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości także uczestników procesu inwestycyjnego. Ponadto przepisy ustawy: umożliwiają byłym współwłaścicielom nieruchomości dodatkowo ich spadkobiercom dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, niezależnie od zgody pozostałych uprawnionych; dopuszczają zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości bądź w jej części, jeśli pozostali uprawnieni nie dochodzą swoich roszczeń; przesądzają o wygaśnięciu uprawnienia do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (lub jej części) albo udziału w wywłaszczonej nieruchomości (lub w jej części), w przypadku upływu 20 lat od dnia, w którym uchwała o wywłaszczeniu stała się ostateczna, jeżeli w tym terminie strona nie złożyła stosownego wniosku; zakładają odpowiednie stosowanie kodeksów o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości zarówno w przypadku, podczas gdy została ona nabyta poprzez Skarb Państwa czyli jednostkę samorządu terytorialnego gospodarka nieruchomościami kartuzy w drodze umowy; przewidują, że w przypadku, podczas gdy termin wygaszenia roszczeń upłynąłby przed dniem wejścia w życie ustawy czy też kiedy od jej wejścia w życie do upływu tego terminu pozostawałoby nie więcej niż 12 miesięcy, wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości mógłby zostać złożony w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy; przyznają poprzednim właścicielom również ich spadkobiercom prawo żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości czyli udziału w tej nieruchomości bądź części wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w tej części w terminie 12 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy w przypadku, kiedy w czasie od dnia 1.11998 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, żądanie to nie zostało uwzględnione czy też nie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu.