Dowód Ekspertyzy Pism


Artykuł stanowi wyrażenie omowne kodeksów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje także przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, jakim sposobem i jeszcze obszerniejszą częścią Działu XIII KPK stanowiącą transpozycję aktów UE urzeczywistniających regułę wzajemnego uznawania orzeczeń. Uwzględnia przy tym również krajowe, jakim sposobem i jeszcze obfitsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które winno stanowić ramy wykładni. Artykuł może bym równocześnie traktowany jako przewodnik po zawiłej mapie narzędzi obrotu międzynarodowego, gdzie mając na uwadze dynamikę rozwoju tej dziedziny pisarze objaśniają powiązania pomiędzy poszczególnymi, nieraz nakładającymi się na siebie instrumentami, oferują metody rozwiązania trudności intertemporalnych, czy też godzą promowaną poprzez europejskie i krajowe najwyższe instancje wykładnie pro unijną z interesem krajowego wymiaru sprawiedliwości. Artykuł adresowany jest szczególnie do praktyków przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i adwokatów. Przedmiot opracowania stanowi ogół zagadnień związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym. Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, które dostarczają informacji o popełnionym przestępstwie rozumianym w szerokim sensie, w jaki sposób tak jak wykazanie konsekwencji spowodowanych jego wpływem dodatkowo reakcji organów państwa na te informacje. Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom państwa jest zwłaszcza uzależnione od efektywnego działania organów ścigania. Instytucje takie w który sposób policja i prokuratura, aby mogły prawidłowo urzeczywistniać swoje zadania, muszą rozkazywać rzetelnymi informacjami na temat sytuacji panującej w danym środowisku. Natomiast w celu uzyskania tych informacji muszą współpracować z obywatelami i w tym miejscu doniosłą rolę odgrywają źródła informacji o popełnionym przestępstwie. Tym samym praca ma na celu wykazanie, że to właśnie współdziałanie organów państwa i społeczeństwa jest warunkiem niezbędnym wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Im społeczeństwo mocniej darzy organy ścigania zaufaniem i wierzy w ich sprawne działanie, tym bardziej jest skłonne reagować na dostrzegane nieprawidłowości.