W Dokumentacja Pracownicza Obejmuje I

art

Dodany: 2020-04-17 Kategoria: Dokumentacja pracownicza

W dokumentacja pracownicza obejmuje i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyważony zostanie istotny bastion papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w czym sie rozni czas pracy od czasu jazdy ten sposób istotnych zmianach warto rozpatrzyć nowy status i przełożyć go na użyteczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu wnikliwie przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną również niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej prezentowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym także w systemach klasy EZD. Poruszone będą podobnie materie archiwizacji tej dokumentacji również wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Powiemy Ci co to jest 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a - aspekt pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b - rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje ustawowe w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą a - Kodeks pracy b - akty wykonawcze do Kodeksu pracy c - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wspólnie z aktami wykonawczymi d - regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO - 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a - prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b - elektronizacja dokumentacji pracowniczej c - reguły przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie - d - innymi słowy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e - techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych f - oznacza to potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD? g - normy kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h - normy zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i - obowiązki informacyjne pracodawców j - normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a - system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe b - bezdziennikowy system kancelaryjny c - wykorzystanie wykazu akt (JRWA - w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt jaki czas pracy dla kierownika osobowych d - pisma, sprawy, akta, teczki e - obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a - wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b - normy skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c - którym dokumentom wydłuża się termin przechowywania a którym skraca i od czego to zależy d - jaki jest oddziaływanie innowacyjnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej a - porządkowanie akt osobowych b - czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych c - sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d - sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach