W Dokumentacja Pracownicza Ile

art

Dodany: 2019-11-01 Kategoria: Dokumentacja pracownicza

W dokumentacja pracownicza ile lat i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyważony zostanie wydatny bastion papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w ten sposób istotnych zmianach warto przeanalizować nowy status i przełożyć go na rzeczowe aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu szczegółowo przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych również kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną podobnie niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym dodatkowo w systemach klasy EZD. Poruszone będą zarówno materie archiwizacji tej dokumentacji także wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Powiemy Ci co to jest 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a - obszar pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b - warianty dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje legislacyjne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą a - Kodeks pracy b - akty wykonawcze do Kodeksu pracy c - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach razem z aktami wykonawczymi d - regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO - 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a - prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b - elektronizacja dokumentacji pracowniczej c - zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie - d - lub możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e - techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych f - czyli potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czyli wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD? g - normy kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h - zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i - obowiązki dokumentacja pracownicza od 2019 roku informacyjne pracodawców j - normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a - system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe b - bezdziennikowy system kancelaryjny c - wykorzystanie wykazu akt (JRWA - w obsłudze spraw pracowniczych dodatkowo akt osobowych d - pisma, sprawy, akta, teczki e - obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a - wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b - zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c - którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy d - jaki jest oddziaływanie oryginalnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej a - porządkowanie akt osobowych b - czy, kiedy i co dokumentacja pracownicza z czego się składa można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych c - sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d - sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Komentarze: 1


noavatar.png
Bohdana Klausie 2020-04-30

Wspaniałe obrazy! To jest typ informacji, które mają być udostępniane w internecie. Dygresja w Google nie polega już na umieszczaniu tej górnej części wydawniczej!