Rola świadka prawie

Warunkowe Zwolnienie Z Reszty Kary Pozbawienia Wolności

Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny napór położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja zażalenie) i wymogów co do.

Nowe Karne Prawo

Diagramów plus komentarze autorskie. Najnowsza lektura uznanych dydaktyków, specjalistów w zakresie procedury karnej (Krzysztofa Nowickiego, Michała Rusinka, Marcina Warchoła) Proces oddany w diagramach to zbiór z okładem graficznych opracowań najtrudniejszych zagadnień postępowania karnego. Przedstawienie skomplikowanej materii przy pomocy diagramu znacznie uprzystępnia i przyspiesza sprawa sądowa uczenia toteż książkę wyjątkowo poleca się studentom prawa również aplikantom. Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem artykułu jest reprezentacja wzajemnych interakcji wśród postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwyczajnie uciążliwe nie tylko z uwagi na wieloaspektowy natura omawianej materii, niemniej jednak wyjątkowo wskutek na jakże lapidarny rozmiar niniejszego opracowania. Komplikacje wynikają z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, analizując problemy postępowania karnego, wypada dodatkowo wziąć w rachubę szereg istotnych instytucji karnomaterialnych, ponieważ przedmiotem postępowania karnego jest właśnie realizacja przepisów prawa karnego materialnego. Po drugie procedura karne sensu largissimo występuje w wielu rodzajach i odmianach, a zatem postępowania karne szczególne (tryby szczególne) cechuje z góry założona poprzez ustawodawcę odmienność, od postępowania zwyczajnego (zwykłego, modelowego, normalnego, zasadniczego). Tym samym rozpatrywania o dużym stopniu ogólności spowodują wypaczenie i rozmycie różnic między różnymi rodzajami postępowań karnych, a z kolei szczegółowa rozkład każdego z tych postępowań z całą pewnością zaburzy tok wywodu. Niniejsze opracowanie, stanowi finalny pokłosie realizacji kierowanego przeze mnie grantu naukowego pt; Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych (numer projektu: K/DSC/). Wskazany projekt badawczy został przyznany poprzez Dziekana WPiA na Uniwersytecie Jagiellońskim, a sfinansowano go ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Młodzi Naukowcy. Pierwotnym celem badań miały być objęte czwórka wzajemnie przenikające się obszary zagadnień, tj.: ogół problemów tożsamości czynu, problem podwójnej karalności, profil samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego także oddziaływanie rozstrzygnięć wydanych w procesie karnym na postępowania represyjne (wykroczeniowe, karnoskarbowe, wobec nieletnich, dyscyplinarne, lustracyjne, przed Trybunałem Stanu czy przed sejmową komisją śledczą). W początkowej formule jako zwierzchnik grantu przygotowałem obszerną kwerendę badawczą obejmującą wykaz piśmiennictwa oraz orzecznictwa SN, TK oraz judykatów sądów apelacyjnych z zakresu objętego przedmiotem, tak ażeby sporządzić dodatkowo metoda ankietowe wśród osób na co dzień stosujących przepisy. Mając na względzie uchwalenie Wielkiej Nowelizacji KPK z września (Dziennik Ustaw poz. ), a podobnie zmieniony stan prawny w wyniku ustawę z lutego o zmianie ustawy Kodeks poddany dodatkowo niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z poz. ), jaka weszła w życie lipca zdecydowano się w pracy uwzględnić szereg rozwiązań prawnych jakie w badanych obszarach wprowadziła wskazana ustawa.

Czytaj więcej
Image

Przedawnienie Prawie Karnym

Nowoczesne opracowanie analizuje nie tylko bieżące przemiany w zakresie funkcjonowania policji, lecz także ukazuje nowe kierunki jej działalności wynikające ze przemian we współczesnym świecie. Hołyst Brunon dokonuje przeglądu systemów organizacji i funkcjonowania policji w więcej niż stu państwach. Dużo uwagi poświęca międzynarodowej współpracy policji. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy pojawiające się w pracy policji, dodatkowo najważniejsze akty prawne dotyczące jej funkcjonowania w Unii Europejskiej. Artykuł to kompleksowe opracowanie problematyki procesowych i kryminalistycznych związanych z dokonywaniem oględzin. W pracy dokładnie omówiono zadania związanie z:- dokonywaniem oględzin miejsca, osoby, rzeczy i zwłoką,- utrwalaniem przebiegu oględzin,- udziałem stron procesowych i innych uczestników postępowania karnego w oględzinach. Analiza oględzin oparta została na unormowaniach prawnych, wypowiedziach doktryny, orzecznictwie i badaniach aktowych. Opracowanie przeznaczone na rzecz praktyków prawa: prokuratorów, sędziów, adwokatów. Zaintryguje tak jak teoretyków prawa oraz studentów działów prawa i administracji. Artykuł adresowany dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, a podobnie aplikantów prawniczych. Kiążka stanowi uzupełnienie wykładu zawartego w dwóch artykułach akademickich pod redakcją naukową Zofii Świdy: Postępowanie karne. Część ogólna dodatkowo Postępowanie karne. Część szczególna.Na indywidualne części opracowania składają się:- omówienie ogólnej problematyki danego działu/rozdziału kodeksu postępowania karnego;- kazusy z postępowania karnego, pozwalające rozwijać umiejętność analizy określonych zdarzeń i przyporządkowywania ich do właściwej normy karnoprocesowej;- diagramy i tabele, za pomocą jakich zilustrowano najważniejsze problemy omawianych zagadnień;- wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i trybunałów powszechnych, reprezentatywne na rzecz poruszanych kwestii;- przykładowe pytania testowe.

Czytaj więcej
Image

Dowód Ekspertyzy Pism

Artykuł stanowi wyrażenie omowne kodeksów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje także przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, jakim sposobem i jeszcze obszerniejszą częścią Działu XIII KPK stanowiącą transpozycję aktów UE urzeczywistniających regułę wzajemnego uznawania orzeczeń. Uwzględnia przy tym również krajowe, jakim sposobem i jeszcze obfitsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które winno stanowić ramy wykładni. Artykuł może bym równocześnie traktowany jako przewodnik po zawiłej mapie narzędzi obrotu międzynarodowego, gdzie mając na uwadze dynamikę rozwoju tej dziedziny pisarze objaśniają powiązania pomiędzy poszczególnymi, nieraz nakładającymi się na siebie instrumentami, oferują metody rozwiązania trudności intertemporalnych, czy też godzą promowaną poprzez europejskie i krajowe najwyższe instancje wykładnie pro unijną z interesem krajowego wymiaru sprawiedliwości. Artykuł adresowany jest szczególnie do praktyków przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i adwokatów. Przedmiot opracowania stanowi ogół zagadnień związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym. Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, które dostarczają informacji o popełnionym przestępstwie rozumianym w szerokim sensie, w jaki sposób tak jak wykazanie konsekwencji spowodowanych jego wpływem dodatkowo reakcji organów państwa na te informacje. Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom państwa jest zwłaszcza uzależnione od efektywnego działania organów ścigania. Instytucje takie w który sposób policja i prokuratura, aby mogły prawidłowo urzeczywistniać swoje zadania, muszą rozkazywać rzetelnymi informacjami na temat sytuacji panującej w danym środowisku. Natomiast w celu uzyskania tych informacji muszą współpracować z obywatelami i w tym miejscu doniosłą rolę odgrywają źródła informacji o popełnionym przestępstwie. Tym samym praca ma na celu wykazanie, że to właśnie współdziałanie organów państwa i społeczeństwa jest warunkiem niezbędnym wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Im społeczeństwo mocniej darzy organy ścigania zaufaniem i wierzy w ich sprawne działanie, tym bardziej jest skłonne reagować na dostrzegane nieprawidłowości.

Czytaj więcej
Image

Prawo Karne Zarys

Artykuł z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Skrybowie artykułu w poszczególnych rozdziałach omawiają także unormowania, które nie uległy zmianom w jaki sposób i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Artykuł stanowi w tym kontekście przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonych nowelizacji i wskazujący na praktyczny sposób egzegezy śmiałych unormowań karnoprocesowych. W pracy położono siła na wyobrażenie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, poprzez co ograniczone pozostały rozważania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednakże zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Praca internetowa Postępowanie karne skierowany jest zwłaszcza do studentów studiów prawniczych. Z powodzeniem jednak może służyć również jako pomoc do nauki podstaw procesu karnego na innych kierunkach studiów. Opracowanie może wyjść tak jak pomocne na rzecz absolwentów studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminu na aplikacje prawnicze, jak i aplikantów w trakcie ich nauki. Ty nie masz wcześniej czasu na wertowanie grubych artykułów. A może musisz szybko powtórzyć półprodukt przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na jak bądź jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie na rzecz Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z obszaru postępowania karnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do jakich odeśle Cię QR Code z okładki. Postępowanie karne w pigułce to zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, z przyczyny którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:- Postępowania karnego:- zasady postępowania,- właściwość i skład sądu,- zapobieżenie sędziego,- strony, obrońcy, pełnomocnicy,- czynności procesowe orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, ustawienie czynności procesowych, terminy, doręczenia, protokoły, dowody,- przesłuchanie i wyjaśnienia oskarżonego,- świadkowie, świadek koronny, pokrzywdzony,- biegli, tłumacze, specjaliści,- oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy i dochodzenie oskarżonego,- zatrzymanie rzeczy i przeszukanie także kontrola i utrwalanie rozmów,- środki przymusu,- proces przygotowawcze wszczęcie, przebieg, zamknięcie śledztwa i dochodzenia,- zakończenie i umorzenie dodatkowo opieka prokuratora i czynności sądowe,- akt oskarżenia,- proces przed sądem I instancji wstępna kontrola oskarżenia, rozprawa główna, przewód sądowy, wyrokowanie,- proces odwoławcze apelacja i zażalenie,- postępowania szczególne,- nadzwyczajne środki zaskarżenia kasacja i wznowienie postępowania,- procedura po uprawomocnieniu się orzeczenia,- procedura karne w kwestiach międzynarodowych

Czytaj więcej
Image

Usługi

Apelacje procesie karnym

Artykuł, dzięki której w praktyczny i przystępny sposób poznasz i przyswoi...

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...

BŁĄD CO DO

W niniejszej artykule przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tw...

Bezwzględne przyczyny odwoławcze

Problematyka bezwzględnych przyczyn odwoławczych wzbudzała i nadal wzbudza wi...

Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Bójka pobicie Nowosad

Artykuł dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału...

Najnowsze artykuły

 • Controlling audytor czym się zajmuje audyt

  Controlling - audytor czym się zajmuje audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jakim sposobem zarówno przedstawić alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma także za cel nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi.
  Dodany: 2020-05-28 | Kategoria: Audyt w spółkach | Komentarze: 0


 • Controlling po co audyt energetyczny

  Controlling - po co audyt energetyczny audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, w jaki sposób zarówno przedstawić alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma również za koniec wyszkolić słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności (KPI). Audyt dostarczy także znajomości na temat efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznesplanów,.
  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Audyt | Komentarze: 0


 • Tarcza antykryzysowa 40 Pomoc finansowa dla przedsiębiorców

  Tarcza antykryzysowa 4.0 Pomoc finansowa dla przedsiębiorców w tym w związku z pandemią koronawirusa, w całym kraju zostały wdrożone szczególne rozwiązania powiązane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ujęto je przede wszystkim w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych.
  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Tarcza antykryzysowa | Komentarze: 0


Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.